Y A B A N C I L A R

A r a m ı z d a Y a b a n c ı Y o k ; )

Anasayfa

                    

İKAMET TEZKERESİ
VE
YABANCI ÇALIŞMA İZNİ 

İkamet tezkeresi, ikamet izni, oturum izni, oturma izni için
yasal ve güvenilir çözümler üretiriz.
----------
Yabancıların çalışma izinleri için
doğru ve güvenilir başvurular yaparız. 

Tel: 0212 572 86 77  

   
eposta: bilgi@yabancilar.com.tr

 

YABANCILARIN OTURMA İZNİ, OTURUM İZNİ, İKAMET TEZKERESİ

YABANCILAR OTURMA İZNİ , YABANCILAR İKAMET TEZKERESİ,   YABANCILAR OTURUM İZNİ

 

YABANCILARIN İKAMET TEZKERESİ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TANIMLAR


1- Çalışmak Üzere İkamet Tezkeresi :  5683 sayılı Yabancıların Türkiye`de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun’un 3. maddesinin 2. fıkrası ; iş tutmak maksadıyla Türkiye`ye gelen yabancılar, geldikleri tarihten itibaren bir ay zarfında ve her halükârda çalışmaya başlamazdan evvel ikamet tezkeresi, oturma izni almış bulunmalıdırlar demektedir.  Buna gore, Türkiye’ye çalışmak amacıyla yurtdışından çalışma vizesi alarak gelen yabancıların, en geç 30 gün içerisinde ve çalışmaya başlamazdan evvel ikamet tezkeresi, oturma izni almaları gerekmektedir.


2- İkamet Tezkeresinde Kesinti : İkamet tezkeresi, oturma izni sahibi yabancılardan olup, yurtdışına çıkış yapan ve sona eren ikamet tezkeresini geçerli bir nedeni olmaksızın altı ay içerisinde uzattırmayan veya Türkiye’de olmasına rağmen tezkeresinin süresini yine altı ay içerisinde uzattırmadığı için  Türkiye’de  izinsiz ikametli olarak bulunmasını ifade eder.

 
3- İkamet Tezkeresi, Oturma İzni İçin Müracaat Süresi; Meşruatlı  vizelerle veya vize muafiyeti, bandrol veya kaşe vizelerle Türkiye'ye gelen yabancıların,  ikamet tezkeresi oturma izni almaları gerekmektedir. Vize muafiyeti ile gelen bir yabancının bu muhafiyeti sonunda,  ikamet tezkeresi oturma izni bulunanların, izin bitim tarihinden itibaren 15 gün içinde, Türkiye'de çalışacak yabancıların ise çalışmaya başlamadan evvel, emniyet makamlarından ikamet tezkeresi oturma izni almaları icap etmektedir. Buna gore  yabancıların ikamet tezkeresi oturma izni almadan kalabilecekleri sürenin sonu, aynı zamanda tanzim edilen ikamet tezkerelerinin başlangıcı olmaktadır. Çalışma, öğrenim, araştırma, uzun süreli kalma gibi amaçlarla dış temsilciliklerimizden vize alarak gelen yabancılara ise  isterlerse giriş tarihi esas alınarak da ikamet tezkeresi oturma izni tanzim edilebilmektedir. Bandrol ve kaşe vizelerle veya vize muafiyetinden istifade ederek gelen yabancılara ise verilecek ikamet izinlerinde ve oturum izinlerinde bu vizelerin bitiş tarihi ikamet tezkeresinin veya oturum izninin  başlangıcı olarak kabul edilecektir. Yyukarıda öngörülen süreler içinde müracaat ederek ikamet tezkeresi oturma izni almayan yabancılardan, Türkiye'den çıkışları sırasında, ihlalde bulundukları tarihteki harç miktarının bir kat fazlası alınmak suretiyle cezalı ikamet harcı ve ikamet tezkeresi bedeli tahsil edilmektedir.

a- İlk defa ikamet izni alacaklar :  Bu yabancılar, vize veya vize muafiyet süresi bitmeden  başvuruyapmakzorundadırlar.

b- İkamet tezkeresi oturma izni almış olup da süresini uzatacak yabancılar :  Bu yabancıların ikamet  tezkeresi veya  oturum izni  süresinin bitiminden itibaren izinlerini engeç on beş gün içerisinde uzatabilme hakları mevcuttur.  Ülkemizdeki yabancıların fazladan ceza ödememeleri için zamanında başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

 

İKAMET TEZKERELERİNİN YENİLENMESİ VEYA SÜRELERİNİN UZATILMASI


a- Türkiye'de ikamet tezkerelerini oturum izinlerini yenilemek veya süresini uzatmak isteyen yabancılar bu ikamet tezkerelerinde yazılı sürenin sona ermesinden itibaren en geç on beş gün içerisinde bulundukları yerin Emniyet makamlarına bizzat veya bilvasıta müracaatla yenisini almaya,veya süresini uzattırmaya yükümlüdür.
b- İkamet tezkereleri veya oturum izni defterleri üzerinde en fazla dört defa uzatma işlemi yapılabilir.
c- Adres, iş, statü, medeni hal ve ikamet tezkeresini aldığı ilden başka bir ile nakil v.b. durumlara yönelik olarak Yabancının konumu değişmiş olsa dahi değişiklikler ve yeni  ikamet izni oturma izni uzatması aynı ikamet tezkeresi defteri üzerine yapılır.


İKAMET TEZKERELERİNİN SÜRESİ VE UZATILMASI;

İkamet tezkerelerinin süresi beş seneliktir. Karşılıklılık ilkesi uyarınca bu süre, Dışişleri Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle İçişleri Bakanlığı tarafından, daha uzun veya daha kısa olarak tespit edilebilir. 5683 Sayılı Kanunun 4360 Sayılı Kanunla Değişik 9’uncu maddesine gore süresi biten ikamet tezkeresi oturma izni üzerinde en fazla dört defa uzatma işlemi yapılabilir. Bu sebeple, dört defa uzatma hakkı dolmamış ise aynı tezkere üzerinden uzatma işlemi yapılır.


İKAMET TEZKERELERİNİ KAYBEDENLER :


İkamet tezkerelerini kaybedenler vakit geçirmeksizin  ilgili makama müracaatla yenisini almaya mecburdurlar. Bunlara kaybettikleri ikamet tezkerelerinin süresiyle sınırlı olmak  üzere yeniden ikamet tezkeresi oturma izni verilir.  Daha önceki ikamet tezkeresi harç bedelinin yarısı kadar harç alınır. İkamet tezkeresi oturum izni defter ücretinde bir indirim yapılmaz

 

TÜRKİYE'DEN AYRILANLARIN İKAMET TEZKERELERİ :
Süresi bitmiş dahi olsa ikamet tezkeresi veya oturum izni, oturma izni defterleri çıkış esnasında yabancıdan alınmaz.


İKAMETTE KESİNTİ :


Mazeretsiz olarak Türkiye'deki İkametine altı aydan fazla ara veren yabancıların daha sonra yapacakları ikamet izni veya oturum izni taleplerinde önceden almış oldukları ikamet izinlerinin veya oturum izinlerinin toplamı dikkate alınmaz.  Bu kişiler hakkında Türkiye’de ilk defa ikamet izniveya oturum izni talebinde bulunan yabancılar gibi işlem yapılır.


Yabancıların tedavi, öğrenim, askerlik görevi yapmak gibi zorunlu sebeplerle yurt dışında kalmaları halinde ikamet iznindeki veya oturum iznindeki ara verilen süre altı ayı geçse dahi, ikamet iznine veya oturum iznine ara vermiş sayılmaz. Bu durumda olan yabancılardan ilgili  bilgi ve belgeler talep edilir.  

 

KİMLİK KARTI İLE GİRİŞ YAPAN YABANCILARIN İKAMET İZNİ, OTURUM İZNİ, OTURMA İZNİ İŞLEMLERİ;

Avrupa Konseyi Üyesi Devletler Arasında Kişilerin Seyahatleri ile İlgili Avrupa Anlaşması,  üye ülke vatandaşlarının pasaport yerine kimlik kartlarıyla seyahatlerini öngörmekle birlikte,   kimlik kartının bahşetmiş olduğu hakkın sınırları çizilmiştir. Söz konusu kolaylığın sadece üç ayı geçmeyen ziyaretler için geçerli olacağı, başka bir tarafın topraklarına üç aydan fazla süren ikamet için veya kazanç teminini izleyen bir amaçla girildiği taktirde, geçerli pasaport ve vize talep edileceği belirtilmiştir. Bu sebeple,  kimlik kartını kullanarak Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra üç ayın dolmasına rağmen çıkış yapmayarak herhangi bir amaca istinaden ikamet izni veya oturum izni  talep eden yabancıların muteber bir pasaport ibraz etmesi ve ikamet tezkeresi oturma izninin pasaport bilgileri üzerinden tanzim edilmesi gerekmektedir.

 

İKAMET TEZKERESİ, OTURMA İZNİ VE OTURUM İZNİ TÜRLERİ VE İŞLEMLERİ

 

Çalışma Amaçlı İkamet Tezkeresi, Oturma İzni, Oturum İzni Almak İçin Gerekli Belgeler


Çalışma Bakanlığı Çalışma  İzin Yazısının Aslı ve Fotokopisi.
Yabancının Dış Temsilciliğimizden Alınmış Çalışma Amaçlı Vizesi.

İçinde Bulunduğumuz Yıl Tarihli Şirketin Faaliyet Belgesi Fotokopisi 

İçinde Bulunduğumuz Yıl Tarihli, Şirketin İmza Sirküleri Fotokopisi.

Şirketin Vergi Levhası Fotokopisi
Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi.
Şirketin Logolu-Başlıklı Kağıdına Yazılmış ve  Kaşelenerek Yetkili Tarafından İmzalanmış Dilekçe
5 adet Fotoğraf
Pasaportun Aslı ve Resimli Kısım ile Son Giriş Sayfasının Fotokopisi.

Daha Önce Varsa Yabancının İkamet Tezkeresi, Oturum İzni, Oturma İzni ve İşlem Görmüş Bütün Sayfaların  Fotokopisi. 


 

İş Görüşmesi Amaçlı İkamet Tezkeresi,  Oturma İzni, Oturum İzni, Almak İçin Gerekli Belgeler

 
Şirketin Logolu-Başlıklı Kağıdına Yazılmış ve  Kaşelenerek Yetkili Tarafından İmzalanmış Dilekçe
5 adet Fotoğraf 
Pasaportun Aslı ve Resimli Kısım ile Son Giriş Sayfasının Fotokopisi
Daha Önce Varsa Yabancının İkamet Tezkeresi Oturma İzni ve İşlem Görmüş Bütün Sayfaların Fotokopisi. 

Yabancının Dış Temsilciliklerimizden Konsolosluktan Alınmış İş Görüşmesi AmaçlıVizesi
İçinde Bulunduğumuz Yıl Tarihli Şirketin Faaliyet Belgesi Noter Onaylı Fotokopisi   

İçinde Bulunduğumuz Yıl Tarihli, Şirketin İmza Sirküleri Noter Onaylı Fotokopisi.  

Şirketin Vergi Levhası Noter Onaylı Fotokopisi
Ticaret Sicil Gazetesi Noter Onaylı Fotokopisi.
 Yabancı Şahıs Tarafından Noterden Verilen Vekaletnamenin Aslı

 

 Montaj (Bakım Onarım ) Amaçlı İkamet Tezkeresi, Oturma İzni, Oturum İzni Almak İçin Gerekli Belgeler


Şirketin Antetli  Kağıdına Yazılmış ve  Kaşelenerek Yetkili Tarafından İmzalanmış Dilekçe
5 adet Fotoğraf 
Pasaportun Aslı ve Resimli Kısım ile Son Giriş Sayfasının Fotokopisi
Varsa Yabancının İkamet Tezkeresi Oturma İzni ve İşlem Görmüş Bütün Sayfaların Fotokopisi. 

Yabancının Dış Temsilciliklerimizden Alınmış Montaj Bakım Onarım AmaçlıVizesi
İçinde Bulunduğumuz Yıl Tarihli Şirketin Faaliyet Belgesi Noter Onaylı Fotokopisi   

İçinde Bulunduğumuz Yıl Tarihli, Şirketin İmza Sirküleri Noter Onaylı Fotokopisi.  

Şirketin Vergi Levhası Noter Onaylı Fotokopisi
Ticaret Sicil Gazetesi Noter Onaylı Fotokopisi.
Yabancı Şahıs Tarafından Noterden Verilen Vekaletnamenin Aslı

 

Uzun Süreli İkamet Tezkeresi, Oturma İzni, Oturum İzni Almak İçin Gerekli Belgeler

5 adet Fotoğraf 
Pasaportun Aslı ve Resimli Kısım ile Son Giriş Sayfasının Fotokopisi 
Her Ay için 500 $ ‘ lık Banka Hesap Belgesi
Yabancı Uyruklu Şahısın Yerine Vekaleten Müracaatta Bulunacak Olan Kişinin Noterden Tasdikli Vekaletnamesinin Aslı.

 

Turistik Amaçlı İkamet Tezkeresi, Oturma İzni, Oturum İzni Almak İçin Gerekli Belgeler

5 adet Fotoğraf  
Pasaportun Aslı ve Resimli Kısım ile Son Giriş Sayfasının Fotokopisi 
Her ay için 500 $ ‘ lık Banka Hesap Belgesi.
Kaldığı Yer Otel ise Rezervasyon Belgesi   

Kaldığı Yer Ev iseNoter Tastikli Kira Kontratı  

TC Vatandaşı Yanında Kalıyor İse Noterden Taahhütname.  

 

Çıkışına (Gidişine) Teminen İkamet Tezkeresi Oturma İzni Oturum İzni İçin Gerekli Belgeler

5 adet Fotoğraf 
Pasaportun Aslı ve Resimli Kısım ile Son Giriş Sayfasının Fotokopisi 

Pasaportun Süresi Geçti İse, Kendi Ülkesinin Konsolosluğundan Aldığı Seyahat Belgesinin Aslı ve Fotokopisi.
Not: Şahsın bizzat kendisinin müracaat etmesi gerekmektedir.
 
 
Tedavi Amaçlı İkamet Tezkeresi Oturma İzni Almak İçin Gerekli Belgeler


5 adet Fotoğraf 
Pasaportun Aslı ve Resimli Kısım ile Son Giriş Sayfasının Fotokopisi  

Daha Önce Varsa Yabancının İkamet Tezkeresi Oturma İzni Oturum İzni ve İşlem Görmüş Bütün Sayfaların Fotokopisi. 

Dış Temsilciliklerimizden Alınmış Tedavi Amaçlı Vize (Bu Vize ile Gelenlerden; Türkiye’de Tedavi Gördüğü Sağlık Kurumundan Heyet Raporu Alması ve Bu Raporu İl Sağlık Müdürlüğünden Onaylatarak Getirmesi Gerekir)
Türkiye’ye Geldikten Sonra Rahatsızlanan ve Tedaviye İhtiyacı Olan Yabancılardan ; Tedavi Gördüğü Sağlık Kurumundan Heyet Raporu Alması ve Raporu İl Sağlık Müdürlüğünden Onaylatarak Getirmesi Gerekir.
 

Sportif Faaliyet Amaçlı ikamet Tezkeresi Oturma İzni Oturum İzni Almak İçin Gerekli Belgeler


5 adet Fotoğraf 
Pasaportun Aslı ve Resimli Kısım ile Son Giriş Sayfasının Fotokopisi 

Daha Önce Varsa Yabancının İkamet Tezkeresi Oturma İzni Oturum İzni ve İşlem Görmüş Bütün Sayfaların Fotokopisi. 

İlgili Federasyondan Çalışma İzni Yazısı
Klübün Sporcu ve Antrenör ile Yapmış olduğu Sözleşme (Sözleşmede, Anlaşma Süresinin Tarih Olarak Belirtilmesi gerekir.)

İkamet Tezkeresi Oturma İzni Oturum İzni  İsim Değişikliği İçin Gerekli Belgeler


5 adet Fotoğraf 
Pasaportun Aslı ve Resimli Kısım ile Son Giriş Sayfasının Fotokopisi 

Yabancının İkamet Tezkeresi Oturma İzni Oturum İzni ve İşlem Görmüş Bütün Sayfaların Fotokopisi.    
2 adet Kimlik Bilgilerini Düzenleme Formu.
Türkçeye Tercüme Edilmiş  ve Noterden Tasdiklenmiş Doğum Belgesi. ( Anne Adı, Baba Adı, Doğum Yeri, Doğum Tarihi Değişikliklerinde. )
İsim Denklik Belgesi. ( Doğum Belgesi ile Pasaportundaki Adı ve Soyadı Aynı Olmayanlar İçin.Kendi Ülkesinin İlgili Dairelerinden. )

AŞAĞIDAKİ KONULARDAN BİLGİ SAHİBİ OLMAK İSTEDİKLERİNİZİN ÜZERİNE TIKLAYABİLİRSİNİZ


OTURUM İZNİ

YABANCILAR OTURMA İZNİ

YABANCILAR İÇİN HABER

İKAMET TEZKERESİ

İKAMET İZNİ

OTURMA İZNİ

YABANCI OTURMA İZNİ

YABANCILAR ÇALIŞMA İZNİ

YABANCI ÖĞRENCİ

YABANCI ÇALIŞMA İZNİ

YABANCILAR

YABANCILAR İKAMET TEZKERESİ

İKAMET TEZKERESİ ALABİLİR MİYİM (YESTURK)

BU SİTE YABANCILAR DANIŞMANLIK TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİNİN MALIDIR. SİTEDEKİ BİLGİLER VE RESİMLER İZİNLİ VEYA İZİNSİZ HİÇBİR ŞEKİLDE KULLANILAMAZ. KULLANANLAR HAKKINDA YASAL İŞLEM BAŞLATILIR.

FIRSATLAR

www.ikamettezkeresi.org tüm yabancılara ülke ayrımı olmadan 1 yıllık ikamet tezkeresi alıyor.

Yabancı Doktorlar ve Hemşireler

Yabancı doktor ve hemşirelerin Türkiye'deki sağlık kurumlarında çalışmalarının önü açıldı.